Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Organizacja Imprez Okolicznościowych Sala Styl

Adres naszej strony internetowej to: https://www.salastyl.pl.

Organizacja Imprez Okolicznościowych Sala Styl z siedzibą w Żarach dokłada wszelkich starań, aby Wasze dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Organizacja Imprez Okolicznościowych Sala Styl Przemysław Końcowik ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68 – 200 Żary zwany dalej Salą

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług gastronomicznych oraz świadczenia tych usług zgodnie z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania ciążących na Sali obowiązków prawnych – zarówno publiczno-prawnych i kadrowo-księgowych, jak i tych wynikających z postanowień umownych, a w szczególności obowiązku odprowadzenia stosownych danin i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług gastronomicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Sali (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 1. przez czas trwania łączącej nas umowy o świadczenie usług gastronomicznych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy;
 2. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa np. Kodeksu cywilnego, ustaw tzw. podatkowych (PIT, CIT), Prawa budowlanego nakazują nam przechowywać stosowne dane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. do czasu wycofania Państwa zgody, w przypadku danych osobowych przetwarzanych oparciu o wyrażoną zgodę.

Pozyskane od Państwa dane osobowe przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, tj.:
  1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  1. podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, marketingowo-ofertowej, realizacji projektów i zamówień oraz kadrowo
   – administracyjnej;
 2. innym Administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane we własnym imieniu, tj.:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki),
  3. podmiotom współpracującym z nami przy realizacji projektów i zamówień oraz obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i innych – w zakresie, w jakim staną się one administratorem danych.

Ponadto pragniemy poinformować, że:

 1. nie planujemy przekazywać uzyskanych od Państwa danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również poprzez profilowanie;
 3. podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy, a zatem Sala wymaga podania danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych, podatkowych lub zdrowotnych.
 4. zgodnie z RODO mają Państwo uprawnienia do złożenia wniosku o:
  1. sprostowanie (poprawienie) Państwa danych osobowych,
  2. usunięcie Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  3. ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych (stosownie do treści złożonego wniosku),
  4. umożliwienie dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskanie informacji,
  5. przetwarzanych danych oraz o dostarczenie ich kopii,
  6. przeniesienie danych osobowych do innego Administratora danych lub bezpośrednio do Państwa, w zakresie określonym w art. 20 RODO.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek na adres naszej siedziby lub wysyłając go na adres e-mail: biuro@salastyl.pl

W przypadku natomiast, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.